BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
ZBIORY SPECJALNE
Kontrast

Âroslav : pamâtniki arhitektury i iskusstva /

pamâtniki arhitektury i iskusstva /
Yaroslavl : monuments of architecture and art
[avtor-sostavitel' V. P. Vygolov ; perev. na anglijskij âzyk A. I. Il'f, V. S. Fridman].
Moskva : \b Sovetskaâ Rossiâ, \c 1985. Sovetskaâ Rossiâ, \c 1985. 1985.


Rodzaj dokumentu:
Album

2795

Egzemplarz
miejsce sygnatura